Diumenge
30
Desembre
2018
14
00
Bonificació IBI families nombroses
Sol.licitar a l'Ajuntament abans del 30 de Desembre

Els subjectes passius que tinguen la condició de famílies nombroses  tindran dret a una bonificació única en la  quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

La sol·licitud de la bonificació s’haurà de formular abans del 30 de desembre i en el model oficial, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del subjecte passiu sol·licitant, de l’ últim rebut pagat de l’I.B.I. i del document acreditatiu de la seua condició de titular de família nombrosa d'aquest expedit per l’ òrgan competent

Amb caràcter general, la bonificació de família nombrosa, produirà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, fins al període impositiu en què es perda la condició de família nombrosa per qualsevol causa, venint els subjectes passius obligats a comunicar a l'Administració la dita circumstància, sense perjuí de les facultats de comprovació i inspecció de l'Administració. Una vegada concedit el benefici fiscal no serà necessari reiterar la sol·licitud per a la seua aplicació en períodes futurs, llevat que es modifiquen les circumstàncies que van justificar la seua concessió.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Turismo

Descripción del término "Turismo"