Organització 2019-2023

Corporació municipal

Arees de govern

Grups politics

Organigrama

Comissions informatives

Tinents d'alcalde

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i constituïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019.

D’acord amb allò que disposa l’article 21.2 i 23.3  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; art. 22 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de  18 d’abril i art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

R E S O L C

  1. Nomenar com a titular de les Tinences d’Alcaldia als següents regidors:
    1er Tinent d’Alcalde: Jordi Escrivá Mateu
    2on Tinent d’Alcalde: José Pascual Lòpez Fuster.
  2. Correspondrà als nomenats substituir pel seu ordre de nomenament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
  3. Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que presten l’acceptació dels càrrecs.
  4. Remetre anunci dels esmentats nomenaments per a la seua inserció al Butlletí Oficial de la Província així com  publicar-ho igualment al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
  5. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
  6. Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de la present resolució.

Junta de Govern Local

Resultats electorals

Ubicació dels regidors al Saló de Plens

Òrguens col·legiats