Plans i programes anuals

L'Ajuntament no té subscrit cap pla ni programa anual o plurianual. En este cas no es veu amb l'obligació d'informar respecte d'això.