Analítiques aigua potable

L'article 6 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient establix que les autoritats públiques adoptaran les mesures oportunes per garantir la progressiva difusió d la informació ambiental i la seua posada a disposició del públic de la manera més àmplia i sistemàtica possible.

Entre la informació ambiental es troba la que es referisca en l'estat dels elements del medi ambient com l'aigua

Per a garantir el dret dels veí d'accedir a la informació ambiental de què disposa l'Ajuntament en matèria d'aigua i per a proveir tot el que siga necessari perquè tota persona puga tindre accés a la informació pública per mitjà de procediments senzills i clars s'assumix una obligació de publicitat activa per mitjà de la publicació en la pàgina web de les analítiques completes i de control de les xarxes d'aigua potable a Almoines.