Descàrrega de documents

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS

SOL·LICITUDS GENERALS

 • Instància General 
 • Sol·licitud Gual 
 • Autoliquidació 

SOL·LICITUDS OBRES

 • Declaració responsable d’obra menor 
 • Llicència d’obra menor 
 • Declaració responsable primera i segona ocupació   
 • Autoliquidació taxa habitabilitat 
 • Ocupació via pública obres 

ACTIVITATS

 • Autoliquidació taxa llicència ambiental 
 • Compatibilitat urbanística 
 • Declaració responsable ambiental 
 • Comunicació activitat innòcua 
 • Canvi titularitat 

SOL·LICITUD VÀRIES

 • Llicència tinença d’animals perillosos 

PLA DE CREMES

 • Autorització pla de cremes 

PIVOT

 • Sol·licitud comandament pivot 

PADRÓ

 • Alta en el padró d’habitants