Transparència

El portal de transparència de l'Ajuntament d'Almoines pretén facilitar a tota la ciutadania de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública en compliment del que es disposa en la Llei  19/2013, de 9 de Desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015, de 2 d'Abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

1.- INSTITUCIONAL

 

2.- NORMATIVA

 

3.- ECONÒMICA, FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA

2020

2019

2018

2017

2016

 

4.- CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

2020

2019

2018

2017

 

5.- URBANISME