Punt d'Informació Cadastral

Accés dels ciutadans a Ia infomació cadastral. A les oficines de l'Ajuntament dijous de 11h. a 14:00h.

Serveis als quals poden accedir:

  • Informació de caràcter general i particular d'immobles.
  • Assessorament sobre obligacions amb el cadastre.
  • Notificació per comparecència en procediments cadastrals.
  • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades protegides dels quals són titulars.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral relativa al sol·licitant.