Procediments Any 2019

-- LICITACIÓ D’OBRES

Millora Escoleta Municipal

 • Projecte 
 • Adjudicació

Creació Parc camí l'Antigor

 • Projecte 
 • Adjudicació

Asfaltat parking municipal C/ Pere d'Ixer

 • Projecte 
 • Adjudicació

Enderrocament edifici públic sector 1 Residencial

 • Projecte 
 • Adjudicació

Pintura pista futbet i interior de aseos de poliesportiu

 • Projecte 

Pavimentació zones aire lliure i instal.lació d'aparells lúdics i esportius

 • Projecte 
 • Adjudicació 

 

-- LICITACIÓ DE SERVEIS

Licitació contracte Gimnàs Municipal

 • Resolució inici expediente contractació 
 • Plec de condicions 
 • Plànols 

Licitació contracte de la cafeteria Llar Juvenil

 • Resolució inici expedient contractació 
 • Plec de condicions 
 • Plànol planta baixa 
 • Plànol planta primera  

Licitació contracte del quiosc del Parc del Trenet

 • Resolució inci expedient contractació 
 • Adjudicació